درباره ما

ایرالوم،پایگاه ارتباطی واطلاع رسانی فروشگاه متال صنعت میباشد که بطور تخصصی در زمینه فلز آلومینیوم فعالیت مینماید ...

ادامه

دانلــود

دریافت نرم افزارهای تخصصی محاسبه وزن و قیمت و ارائه مقالات مرتبط با صنایع آلومینیوم ...

ادامه

معرفی خدمات

برش با اره نواری ، معرفی خدمات وابسته با تخفیف 10 درصد ...

ادامه

آنـالیز یا تـرکیب شیمیـایی گروه 6000مشخصه آلیاژ موارد مصرف عملیات حرارتی عنصر اصلی AI ملاحضات Ti Zn Cr Mg Mn Cu Fe Si Alloy گروه

فرم پذیری خوب,
مقاومت خوردگی خوب,

استحکام متوسط

پروفیل و لوله قابل
عملیات حرارتی

سلیسیم

و

منیزیم

Reset   0.1 0.15 0.05 0.35-0.6 0.1 0.1 0.1-0.3 0.3-0.6 6060 6000
Reset   0.15 0.25 0.04-0.35 0.8-1.2 0.15 0.15-0.4 0.7 0.4-0.8 6061
Reset   0.1 0.1 0.1 0.45-0.9 0.1 0.1 0.35 0.2-0.6 6063
Reset   0.2 0.25 0.4 0.8-1.4 0.6-1.1 0.7-1.2 0.5 0.9-1.8 6066
Reset   0.15 0.2 0.1 0.6-1.2 0.1-0.45 0.1 0.5 0.7-1.3 6082
Reset   0.2 0.2 - 04-0.8 0.4-0.8 0.1 0.5 0.7-1.3 6351


بستن
شـــــکـل شـش گـوش واحد طول
 
M.M
M.M
عمليات  
kg
شـــــکـل لــوله واحد طول
 
M.M
M.M
M.M
عمليات  
kg
شـــــکـل چهـار پهلـو ( مـربع ) واحد طول
 
M.M
M.M
عمليات  
kg
شـــــکـل مـیلگـرد واحد طول
 
M.M
M.M
عمليات  
kg
شـــــکـل صفـحه و ورق واحد طول
 
M.M
M.M
M.M
عمليات  
kg
شـــــکـل تـسمه و بـلوک واحد طول
 
M.M
M.M
M.M
عمليات  
kg
بستن