درباره ما

ایرالوم،پایگاه ارتباطی واطلاع رسانی فروشگاه متال صنعت میباشد که بطور تخصصی در زمینه فلز آلومینیوم فعالیت مینماید ...

ادامه

دانلــود

دریافت نرم افزارهای تخصصی محاسبه وزن و قیمت و ارائه مقالات مرتبط با صنایع آلومینیوم ...

ادامه

معرفی خدمات

برش با اره نواری ، معرفی خدمات وابسته با تخفیف 10 درصد ...

ادامه

آنـالیز یا تـرکیب شیمیـایی گروه 3000مشخصه آلیاژ موارد مصرف عملیات حرارتی عنصر اصلی AI ملاحضات Ti Zn Cr Mg Mn Cu Fe Si Alloy گروه
استحکام کم
قابلیت کاری خوب
مصارف عمومی
ظروف پخت و پز
تجهیزات شیمیای
مخازن تحت فشار
غیر قابل
عملیات حرارتی
منگنز Reset   - 0.1 - - 1-1.5 0.05-0.2 0.7 0.6 3003 3000
Reset   - 0.25 - 0.8-1.3 1-1.5 0.25 0.7 0.3 3004
Reset   0.1 0.25 - 0.8-1.3 0.8-1.4 0.5-0.25 0.8 0.6 3104
Reset   0.1 0.4 0.2 0.2-0.8 0.3-0.8 0.3 0.7 0.6 3105


بستن
شـــــکـل شـش گـوش واحد طول
 
M.M
M.M
عمليات  
kg
شـــــکـل لــوله واحد طول
 
M.M
M.M
M.M
عمليات  
kg
شـــــکـل چهـار پهلـو ( مـربع ) واحد طول
 
M.M
M.M
عمليات  
kg
شـــــکـل مـیلگـرد واحد طول
 
M.M
M.M
عمليات  
kg
شـــــکـل صفـحه و ورق واحد طول
 
M.M
M.M
M.M
عمليات  
kg
شـــــکـل تـسمه و بـلوک واحد طول
 
M.M
M.M
M.M
عمليات  
kg
بستن