درباره ما

ایرالوم،پایگاه ارتباطی واطلاع رسانی فروشگاه متال صنعت میباشد که بطور تخصصی در زمینه فلز آلومینیوم فعالیت مینماید ...

ادامه

دانلــود

دریافت نرم افزارهای تخصصی محاسبه وزن و قیمت و ارائه مقالات مرتبط با صنایع آلومینیوم ...

ادامه

معرفی خدمات

برش با اره نواری ، معرفی خدمات وابسته با تخفیف 10 درصد ...

ادامه

آنـالیز یا تـرکیب شیمیـایی گروه 2000مشخصه آلیاژ موارد مصرف عملیات حرارتی عنصر اصلی AI ملاحضات Ti Zn Cr Mg Mn Cu Fe Si Alloy گروه

خواص مکانیکی بالا،

مقاومت خوردگی کمتر

سازه هواپیما
قطعات خودرو
سیلندر و پیستون ها
قابل عملیات حرارتی مس Reset   - 0.3 - - - 5-6 0.7 0.4 2011 2000
Reset   - 0.3 - - - 3.9-5 0.7 0.5-1.2 2014
Reset   0.15 0.25 0.1 0.4-0.8 0.4-1 3.5-4.5 0.7 0.2-0.8 2017
Reset 0.8-15Pb 0.2 0.5 0.1 0.5-1.3 0.2-1 3.3-4.5 0.7 0.8 2030
Reset   0.15 0.25 0.1 1.2-1.8 0.3-0.9 3.8-4.9 0.6 0.5 2024


بستن
شـــــکـل شـش گـوش واحد طول
 
M.M
M.M
عمليات  
kg
شـــــکـل لــوله واحد طول
 
M.M
M.M
M.M
عمليات  
kg
شـــــکـل چهـار پهلـو ( مـربع ) واحد طول
 
M.M
M.M
عمليات  
kg
شـــــکـل مـیلگـرد واحد طول
 
M.M
M.M
عمليات  
kg
شـــــکـل صفـحه و ورق واحد طول
 
M.M
M.M
M.M
عمليات  
kg
شـــــکـل تـسمه و بـلوک واحد طول
 
M.M
M.M
M.M
عمليات  
kg
بستن