درباره ما

ایرالوم،پایگاه ارتباطی واطلاع رسانی فروشگاه متال صنعت میباشد که بطور تخصصی در زمینه فلز آلومینیوم فعالیت مینماید ...

ادامه

دانلــود

دریافت نرم افزارهای تخصصی محاسبه وزن و قیمت و ارائه مقالات مرتبط با صنایع آلومینیوم ...

ادامه

معرفی خدمات

برش با اره نواری ، معرفی خدمات وابسته با تخفیف 10 درصد ...

ادامه

آنـالیز یا تـرکیب شیمیـایی گروه 1000مشخصه آلیاژ موارد مصرف عملیات حرارتی عنصر اصلی AI ملاحضات Ti Zn Cr Mg Mn Cu Fe Si Alloy گروه
مقاومت زیاد
خوردگی
هدایت حرارتی
و الکتریکی بالا
خواص مکانیکی
پایین, قابلیت
کاری عالی
تجهیزات
شیمیایی
و
 مواد غذایی
غیر قابل
عملیات حرارتی
آلومینیوم
خاص
99.5 min   0.03 0.05 - 0.05 0.05 0.05 0.4 0.25 1050 1000
99.0 min   - 0.1 - - 0.05 0.05
0.2
Si+Fe<0.95 1100
99.0 min   0.05 0.1 - - 0.05 0.05 - 1 1200
99.5 min   - 0.05 - 0.01 0.01 0.01 0.4 0.1 1350


بستن
شـــــکـل شـش گـوش واحد طول
 
M.M
M.M
عمليات  
kg
شـــــکـل لــوله واحد طول
 
M.M
M.M
M.M
عمليات  
kg
شـــــکـل چهـار پهلـو ( مـربع ) واحد طول
 
M.M
M.M
عمليات  
kg
شـــــکـل مـیلگـرد واحد طول
 
M.M
M.M
عمليات  
kg
شـــــکـل صفـحه و ورق واحد طول
 
M.M
M.M
M.M
عمليات  
kg
شـــــکـل تـسمه و بـلوک واحد طول
 
M.M
M.M
M.M
عمليات  
kg
بستن