درباره ما

ایرالوم،پایگاه ارتباطی واطلاع رسانی فروشگاه متال صنعت میباشد که بطور تخصصی در زمینه فلز آلومینیوم فعالیت مینماید ...

ادامه

دانلــود

دریافت نرم افزارهای تخصصی محاسبه وزن و قیمت و ارائه مقالات مرتبط با صنایع آلومینیوم ...

ادامه

معرفی خدمات

برش با اره نواری ، معرفی خدمات وابسته با تخفیف 10 درصد ...

ادامه

جـدول وزن تسمه - بـر اساس یـک متر طـولسایز 8*150 10*20 10*30 10*40 10*50 10*60 10*70 10*80 10*100 15*120 20*30 20*40 20*50 20*60
وزن kg 3.300 0.540 0.810 1.100 1.350 1.700 1.920 2.200 2.700 5.000 1.700 2.200 2.700 3.250
سایز 20*80 20*100 20*110 20*140 20*150 20*200 20*245 30*40 30*50 30*60 30*70 30*80 30*100 33*185
وزن kg 4.400 5.400 6.000 7.700 8.250 11.000 13.500 3.300 4.120 4.900 5.800 6.600 8.300 16.800
سایز 37*122 40*60 40*70 40*80 40*100 40*250 47*137 50*80 50*100 50*280 55*110 60*70 60*100 65*165
وزن kg 12.420 6.600 7.700 8.800 11.000 27.500 17.700 11.000 13.800 38.500 16.600 11.550 16.500

29.500

سایز 700*100 70*200 80*100 80*130 82*175 100*150 100*220 142*248 150*200
وزن kg 9.750 38.500 22.000 26.500 40.000 41.250 61.000 97.000 830.000


بستن
شـــــکـل شـش گـوش واحد طول
 
M.M
M.M
عمليات  
kg
شـــــکـل لــوله واحد طول
 
M.M
M.M
M.M
عمليات  
kg
شـــــکـل چهـار پهلـو ( مـربع ) واحد طول
 
M.M
M.M
عمليات  
kg
شـــــکـل مـیلگـرد واحد طول
 
M.M
M.M
عمليات  
kg
شـــــکـل صفـحه و ورق واحد طول
 
M.M
M.M
M.M
عمليات  
kg
شـــــکـل تـسمه و بـلوک واحد طول
 
M.M
M.M
M.M
عمليات  
kg
بستن