درباره ما

ایرالوم،پایگاه ارتباطی واطلاع رسانی فروشگاه متال صنعت میباشد که بطور تخصصی در زمینه فلز آلومینیوم فعالیت مینماید ...

ادامه

دانلــود

دریافت نرم افزارهای تخصصی محاسبه وزن و قیمت و ارائه مقالات مرتبط با صنایع آلومینیوم ...

ادامه

معرفی خدمات

برش با اره نواری ، معرفی خدمات وابسته با تخفیف 10 درصد ...

ادامه

جـدول وزن میلگرد - بـر اساس یـک متر طـولسایز 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 16 18 20 22 25 27 30 32
وزن kg 0.035 0.055 0.075 0.100 0.140 0.175 0.210 0.300 0.420 0.520 0.650 0.690 0.850 1.000 1.320 1.570 1.900 2.200
سایز 35 40 42 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130
وزن kg 2.600 3.400 3.800 4.300 5.300 6.400 7.600 9.120 10.400 11.900 13.600 15.300 17.200 19.100 21.200 25.700 30.600 35.900
سایز 140 150 163 170 175 186 200 210 230 250 275 295 300 350 400 420 450 500
وزن kg 41.600 47.800 56.400 61.400 65.000

69.000

85.000 93.700 113.00 133.00 161.00 187.85 191.00 260.00 340.00 380.00 531.00 583.75
سایز 520                                  
وزن kg 583.75                                  


بستن
شـــــکـل شـش گـوش واحد طول
 
M.M
M.M
عمليات  
kg
شـــــکـل لــوله واحد طول
 
M.M
M.M
M.M
عمليات  
kg
شـــــکـل چهـار پهلـو ( مـربع ) واحد طول
 
M.M
M.M
عمليات  
kg
شـــــکـل مـیلگـرد واحد طول
 
M.M
M.M
عمليات  
kg
شـــــکـل صفـحه و ورق واحد طول
 
M.M
M.M
M.M
عمليات  
kg
شـــــکـل تـسمه و بـلوک واحد طول
 
M.M
M.M
M.M
عمليات  
kg
بستن